เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic:หน่วยโครงงาน "อาหารดีชีวีมีสุข"
เป้าหมาย(Understanding Goal)

1.เข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ รวมทั้งการทำงานของระบบย่อยอาหาร
2.ตระหนักถึงคุณค่าของอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ
3.ตระหนักถึงพิษภัยจากสารเคมีที่ปนเปื้อนมากับอาหารและสามารถผลิตอาหารบริโภคเองได้ในครัวเรือน
ครูจุฬาลักษณ์ ใหม่คำ 0921466516

วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2557

Mind Mapping (เนื้อหา/ครู)ภูมิหลังของปัญหา

ในปัจจุบันอาหารมีมากมายหลายรูปแบบ ทั้งอาหารสำเร็จรูปมีรูปร่างและสีสันหลากหลายและมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์  กระตุ้นความอยากรู้อยากลองให้กับเด็ก ทำให้เด็กรับประทานอาหารเหล่านั้นโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์และคุณค่าของอาหาร ส่งผลทำให้สุขภาวะโภชนาการของนักเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ทำให้ส่งผลเสียต่อร่างกายและโรคภัยที่ตามมา  นอกจากจะเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้ว ยังต้องหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพ โดยออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและฝึกจิตใจให้ผ่อนคลาย  ไม่เครียด  มองโลกในแง่ดี เพื่อให้มีสุขภาพจิตที่ดี  อีกทั้งยังควรรู้จักบริโภคอาหารที่ดีมีประโยชน์ และสามารถผลิตอาหารที่ปลอดจากสารพิษ สารเคมี สารปนเปื้อน เพื่อบริโภคได้เองในครัวเรือน


)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น