เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic:หน่วยโครงงาน "อาหารดีชีวีมีสุข"
เป้าหมาย(Understanding Goal)

1.เข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ รวมทั้งการทำงานของระบบย่อยอาหาร
2.ตระหนักถึงคุณค่าของอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ
3.ตระหนักถึงพิษภัยจากสารเคมีที่ปนเปื้อนมากับอาหารและสามารถผลิตอาหารบริโภคเองได้ในครัวเรือน




ครูจุฬาลักษณ์ ใหม่คำ 0921466516

week4

เป้าหมายรายสัปดาห์ที่ 

Week
input
Process
Out put
Outcome









10
(15-19 .. 56)






บันทึกหลังการเรียนรู้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น