เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic:หน่วยโครงงาน "อาหารดีชีวีมีสุข"
เป้าหมาย(Understanding Goal)

1.เข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ รวมทั้งการทำงานของระบบย่อยอาหาร
2.ตระหนักถึงคุณค่าของอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ
3.ตระหนักถึงพิษภัยจากสารเคมีที่ปนเปื้อนมากับอาหารและสามารถผลิตอาหารบริโภคเองได้ในครัวเรือน
ครูจุฬาลักษณ์ ใหม่คำ 0921466516

week2

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยโครงงาน ( Problem Based Learning)
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง อาหารดีชีวีมีสุขชั้น ประถมศึกษาปีที่6  Quarter  1 ภาคเรียนที่ 1/ 2557
เป้าหมายรายสัปดาห์ที่ 2
Week
Input
Process
Output
Outcome
2
19-23 พ.ค 2557
โจทย์: วางแผนการเรียนรู้
Key Question
- นักเรียนรู้หรือไม่ว่าอาหารชนิดใดบ้างที่เป็นประโยชน์และให้โทษ และอยากเรียนรู้อะไรใน Quarter นี้
-นักเรียนจะวางแผนการเรียนรู้ใน
Quarter นี้
- นักเรียนจะวางแผนการเรียนรู้ใน
Quarter นี้อย่างไร
 Think Pair Share: ระดมความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรู้แล้วกับสิ่งที่อยากเรียนรู้ใรโครงงานนี้
Brainstrom: ระดมความคิดในการวางแผนการเรียนรู้
Show and Share: นำเสนอปฏิทินการเรียนรู้

ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นความคิด
 -นักเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับอาหารมีประโยชน์และไม่มีประโยชน์และอยากเรียนรู้อะไรใน
Quarter นี้
- นักเรียนจะวางแผนการเรียนรู้ใน 
 Quarter นี้
อย่าไร
เชื่อม
- นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น
5 กลุ่ม ครูแจกสิ่งที่รู้แล้ว และสิ่งที่อยากรู้ที่แต่ละคนเขียนไว้ ให้แต่ละกลุ่มช่วย กันดู สิ่งที่เหมือนยกมาข้อเดียว สิ่งที่ต่างยกมาทั้งหมด 
- นักเรียนช่วยกันนำสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากรู้เขียนลงในกระดาษชาร์ต
- นักเรียนช่วยกันนำเนื้อหามาสรุปเพื่อนำมาวางแผนในการจัดการเรียนรู้
- นักเรียนช่วยกันวางแผนการเรียนรู้ลำดับความสำคัญของเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้
แต่ละสัปดาห์
- แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มช่วยกันคิดกิจกรรม  ชิ้นงาน ลงในกระดาษ
A4 เพื่อนำเสนอครูและเพื่อน
ครูและเพื่อนเสนอแนะเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
- นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดทำปฏิทินการเรียนรู้ที่ออกแบบไว้ลงในกระดาษแผ่นใหญ่ พร้อมตกแต่งให้สวยงามตามความเหมาะสม
ใช้
-           นักเรียนสรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน เป็น  Mind mapping
-           นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ชิ้นงาน/ภาระงาน
 -สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากรู้

-ทำเค้าโครงปฏิทินการเรียนรู้แต่ละสัปดาห์
- นำเสนอปฏิทินการเรียนรู้
- ทำปฏิทินการเรียนรู้(แผ่นใหญ่)
-
Mind Mapping
- สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน
-สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์


ความรู้
 สิ่งที่รู้แล้วเกี่ยวกับอาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์
ทักษะ
1. ทักษะชีวิต
- สามารถเลือกบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการได้
2. ทักษะการแก้ปัญหา
3. ทักษะด้าน ICTใช้ในการสืบค้นข้อมูล
4. ทักษะการทำงานเป็นกลุ่ม
5. ทักษะการสื่อสาร
 คุณลักษณะ
-คิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  ข้อมูล  ที่อยากเรียน
 - คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานออกแบบปฏิทินการเรียนรู้
-ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
บันทึกหลังการเรียนรู้

1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกผลหลังสอน ครู พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอาหาร และให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น อาหารชนิดใดบ้างที่เป็นประโยชน์และและอาหารชนิดใด ไม่มีประโยชน์ให้โทษ และอยากเรียนรู้อะไรใน Quarter นี้ นักเรียนจะวางแผนการเรียนรู้ใน Quarter อย่างไร นักเรียนแสดงความคิดเห็นด้วยความตื่นเต้น และสนใจ จากนั้นให้นักเรียน นำสิ่งที่รู้แล้วและอย่างรู้ มาสังเคราะห์ลงในกระดาษชาร์ต โดยสรุปสิ่งที่รู้แล้วที่ เหมือนกัน ไว้ในข้อเดียวกัน และสรุปสิ่งที่อยากรู้ ลงในกระดาษเพื่อนำมาวางแผน ในการเรียน นักเรียนช่วยกัน ทำปฏิทินการเรียน ลงในกระดาษแผ่นใหญ่ พร้อมตกแต่งอย่างสวยงาม หลังจากนั้นนักเรียนทำ Mind Mapping สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน และสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ ลงในกระดาษ

    ตอบลบ