เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic:หน่วยโครงงาน "อาหารดีชีวีมีสุข"
เป้าหมาย(Understanding Goal)

1.เข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ รวมทั้งการทำงานของระบบย่อยอาหาร
2.ตระหนักถึงคุณค่าของอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ
3.ตระหนักถึงพิษภัยจากสารเคมีที่ปนเปื้อนมากับอาหารและสามารถผลิตอาหารบริโภคเองได้ในครัวเรือน
ครูจุฬาลักษณ์ ใหม่คำ 0921466516

week1แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยโครงงาน ( Problem Based Learning) 

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง อาหารดีชีวีมีสุขชั้น ประถมศึกษาปีที่6  Quarter  1 ภาคเรียนที่ 1/ 2557

เป้าหมายรายสัปดาห์ที่ 1Week
Input
Process
Output
Outcome
1
12-16  พ.ค 2557
โจทย์: เรื่องที่อยากรู้
Key: Question
- ให้นักเรียนเล่าประสบการณ์ช่วงปิดเทอมว่าได้ไปท่องเที่ยวสถานที่ใดบ้าง
- นักเรียนได้รับประทานอาหารที่อร่อย  ที่นักเรียนชอบ แปลกใหม่และนักเรียนอยากรับประทาน มีอะไรบ้าง
-อาหารชนิดใดที่นักเรียนไม่ชอบรับประทาน
- เปิดคลิป วีดีโอ เกี่ยวกับความสำคัญของอาหาร
- ครูพูดคุยเกี่ยวกับ คลิปวีดีโอ ความสำคัญของอาหาร
-  เขียนสิ่งที่อยากรู้
- ระดมความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่อยากรู้
- ระดมความคิดเกี่ยวกับการตั้งชื่อโครงงาน
- ระดมความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากรู้ในโครงงานนี้
Show and Share : เรื่องที่อยากเรียน
Wall Thinking: สิ่งที่รู้แล้วกับสิ่งที่อยากรู้
- ครูกระตุ้นการคิด แรงบันดาลใจ
- นักเรียนระดมความคิด
- คลิป
VDO
- เรื่องเล่าในช่วงปิดภาคเรียนจากนักเรียน
- บรรยากาศในชั้นเรียน

ชง
ครูกระตุ้นความคิดด้วยคำถาม
- อาหารที่นักเรียนรับประทานอาหารช่วงปิดภาคเรีนยนที่ประทับใจ
- นักเรียนดู คลิป
VDO
- นักเรียนเห็นอะไรจากคลิป VDO
-
นักเรียนเห็นอาหารชนิดใดบ้างในช่วงปิดภาคเรียน
-
นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไร ใน Quarter นี้
- เพราะเหตุใด จึง ออกเรียนรู้เรื่องนี้
- นักเรียนจะตั้งชื่อโครงงาน นี้ว่าอะไร เพราะเหตุใด
- นักเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับความสำคัญของอาหาร
เชื่อม
- ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับอาหารที่ถูกปาก
- ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับอาหารที่นักเรียนรับประทานอร่อยในช่วงปิดภาคเรียน และชมคลิป
VDO   ว่านักเรียนเห็นอะไร  รู้สึกอย่างไร
- เพราะเหตุใด จึงอยากเรียนรู้ ความสำคัญของอาหาร
- นักเรียนร่วมกันตั้งชื่อโครงงาน โดยแบ่งเป็นกลุ่ม นำชื่อโครงงานของแต่ละกลุ่มรวมกันจนได้เป็นชื่อที่ทุกคนพอใจ พร้อมเหตุผล
ใช้
-           นักเรียนเห็นสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากรู้ Think Pair Share
-           นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ชิ้นงาน/ภาระงาน
- เขียนและชมคลิป
VDO
- เขียนเรื่องที่อยากเรียนรู้
-  หัวข้อโครงงาน
- เขียนสิ่งที่รู้แล้ว สิ่งที่อยากเรียนรู้
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
- เข้าใจและเห็นความสำคัญของการรับประทานอาหาร
ทักษะ
1.ทักษะชีวิต
1. เลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
2. ทักษะการตั้งคำถามตอบคำถามสิ่งที่อยากรู้
3. ทักษะการทำงานกลุ่ม กระบวนการได้มาซึ่งหัวข้อโครงงาน
4. ทักษะการสื่อสาร พูดนำเสนอสิ่งที่อยากเรียนรู้ ให้ครูและเพื่อนฟัง
5. ทักษะ ICT ที่คนเองอยากรู้
คุณลักษณะ
- คิดสร้างสรรค์โรงงานที่อยากรู้
- คิดวิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับเรื่องที่อยากเรียนรู้ กับหัวข้อโรงงาน
-  รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- กล้าแสดงความคิดเห็น)
บันทึกหลังการเรียนรู้

1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน ในสัปดาห์แรกให้นักเรียนเล่าประสบการณ์ช่วงปิดเทอมว่าได้ไปท่องเที่ยวสถานที่ใดบ้าง นักเรียนได้รับประทานอาหารที่อร่อย ที่นักเรียนชอบ แปลกใหม่และนักเรียนอยากรับประทาน มีอะไรบ้าง นักเรียนเล่าเรื่องด้วยความตื่นเต้นและ แต่ละคน ได้ นำเสนอสิ่งให้ๆ อาหารแปลกใหม่ที่ตนเองได้ ไปพบเจอ ในช่วงปิดภาคเรียน และแสดงความคิดเห็นว่า ตนเองชอบกินอะไร และไม่ชอบกินอะไร หลังจากนั้นครูเปิด คลิปวีดีโอ เรื่องเกี่ยวกับ อาหารรูปแบบต่างๆ ให้นักเรียนชม หลังจากนั้นพูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปวีดีโอ ว่าอาหารที่นักเรียนเห็น เคยรับประทานบ้างไหม รสชาดเป็นอย่างไร และอาหารเหล่านี้มีความสำคัญต่อ ชีวิตของคนเราอย่างไร หากเราไม่รับประทานอาหารจะได้ไหม และอาหารที่เราควรนำมารับประทาน ควรเป็นประเภทไหน นักเรียนอยากรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องอาหาร ระดมความคิดเกี่ยวกับการตั้งชื่อโครงงานและสรุปชื่อโครงงานที่นักเรียนสนใจอยากศึกษา ลงในกระดาษที่ และสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนรู้แล้ว และสิ่งที่นักเรียนอยากเรียนรู้ ลงในกระดาษ

    ตอบลบ