เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic:หน่วยโครงงาน "อาหารดีชีวีมีสุข"
เป้าหมาย(Understanding Goal)

1.เข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ รวมทั้งการทำงานของระบบย่อยอาหาร
2.ตระหนักถึงคุณค่าของอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ
3.ตระหนักถึงพิษภัยจากสารเคมีที่ปนเปื้อนมากับอาหารและสามารถผลิตอาหารบริโภคเองได้ในครัวเรือน
ครูจุฬาลักษณ์ ใหม่คำ 0921466516

week3
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยโครงงาน ( Problem Based Learning)
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง อาหารดีชีวีมีสุขชั้น ประถมศึกษาปีที่6  Quarter  1 ภาคเรียนที่ 1/ 2557
เป้าหมายรายสัปดาห์ที่ 3
Week
Input
Process
Output
Outcome

3
26-30  พ.ค 2557
โจทย์ ความสำคัญของปัญหา
Key Question
- อาหารมีความสำคัญต่อนักเรียนอย่างไร
- อาหารมีประโยชน์และมีโทษอย่างไร
Show and share
- ความสำคัญ ประโยชน์ และโทษของอาหาร
Brainstorm
การระดมสมอง ศึกษาค้นคว้าข้อมูลแล้วจัดกระทำในรูปแบบแผ่นชาร์ต
Round Rubin
- ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับ ความสำคัญ ประโยชน์และโทษของอาหาร
Wall thinking
- ติดชิ้นงานความสำคัญ ประโยชน์และโทษของอาหาร
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
- ครูกระตุ้นความคิด อำนวยการเรียนรู้
- นักเรียนระดมความคิด
-  บรรยากาศในห้องเรียน
- ผู้รู้
- ห้องสมุด
-Internet
ชง
ครูกระตุ้นนักเรียนด้วยคำถาม
- นักเรียนชอบรับประทานอาหารประเภทไหน
- อาหารที่นักเรียนรับประทานมีความสำคัญอย่างไร
- นักเรียนรู้หรือไม่อาหารมีประโยชน์และโทษอย่างไร
เชื่อม
- นักเรียนเขียนประโยชน์  และโทษของอาหาร
- แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่ม 5 กลุ่มแต่ละกลุ่ม
แต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่หาข้อมูลจาก
Internet ห้องสมุด ผู้รู้
- น.ร แต่ละกลุ่มระดมความคิดจัดทำข้อมูลในกระดาษชาร์ต
- นักเรียนนำเสนอข้อมูลหน้าชั้นเรียน
ใช้
 
- นักเรียนสรุปประโยชน์และโทษของอาหาร ผ่านแผนผังความคิด
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ชิ้นงาน / ภาระงาน
-ชาร์ต ความรู้
- ความเป็นมา ความสำคัญ
ประโยชน์และโทษ
- สรุปความรู้รายสัปดาห์

ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญ  ประโยชน์ โทษของอาหาร
ทักษะ
1.ทักษะชีวิต
- ปฏิบัติตนในการเลือกรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนา
2.  ทักษะการแก้ปัญหา
- การแก้ปัญหาการทำงานกลุ่ม
3. ทักษะ  ICT
- การหาข้อมูลเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูล
4.  ทักษะการสื่อสารการทำงานกลุ่ม
5. ทักษะการสื่อสาร
6. ทักษะการแสดงความคิดเห็น
คุณลักษณะ
- เคารพและรับฟังความคิดเห็น
- คิดวิเคราะห์สังเคราะห์เกี่ยวกับความสำคัญประโยชน์และโทษของอาหาร
บันทึกหลังการเรียนรู้ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น